VFU3 – TEMA KROPPEN

Jag har haft min sista praktik på Björklinge skola i årskurs 2, tillsammans med 28 elever! 🙂 Nedan har jag lagt in mina lektioner i form av planering/arbetsgång följt av reflektioner. Första lektionen handlar om kroppens sinnen.

Lektion om våra sinnen, som inleds av en berättelse som jag läser för barnen i en ring på golvet. barnen blundar under tiden jag läser.

”När jag var barn bodde jag på en bondgård, där vi hade kor, katter och höns. Jag och mina systrar brukade ofta vara och leka på gården och särskilt på höladan, där vi förvarade kornas mat. Just den här dagen som jag ska berätta om, gick vi hem till gården direkt efter skolan.

Jag hade medmig en apelsin som jag skalade (skalar apelsinen), den var så saftig och god.Och när vi satt där och åt hörde vi att det började smattra mot plåttaket ochregnet slog ner allt hårdare (skakar på burk med ärtor i). Men plötsligt hördevi genom regndropparna ett litet mjau, vi trodde att det var vår katt Lisa somhade kommit hit, så jag lyste med en ficklampa i de mörka hörnen. (Lyser medficklampan på barnens blundande ögon), men jag såg ingenting. Då hörde vi detigen, mjau, mjau, mjau, det var inte ett mjau utan flera! Jag tog ficklampanigen och lyste runtomkring oss och då såg jag det, strax framför oss, ett hål ihalmen. Jag gick fram och stack ner min hand i hålet och kände någonting mycketmjukt.

(tarpälskragen och drar mot elevernas händer). Upp ur hålet kunde jag plocka enliten kattunge, och där fanns inte bara en kattunge utan tre. ”

..nu kan niöppna era ögon igen.

Den dagen varjag väldigt glad att jag hade så bra hörsel, för precis på samma sätt som nihörde mig berätta den här historian nu – så hörde jag de små jamandekattungarna och hörseln kunde hjälpa mig att hitta dem.

Efterinledningen samtalar vi om vilka sinnen vi använde med en gemensam tankekarta,jag går igenom målet för lektionen och hur arbetsgången ser ut.

Konkretiserat mål:

Kunna namnge våra 5 sinnen och vad vi använder våra sinnen till (vilken funktion de har).

Övergripande mål: ha roligt tillsammans!

 • Jag går igenom målen för lektionen –vad jag har för förväntningar på eleverna efter avslutad lektion?
 • Tar reda på förkunskaper genom samtaloch tankekarta på tavlan: Vad kan eleverna om våra sinnen sedan tidigare?
 • Känselövning: Eleverna får känna påföremål i en påse och beskriva för de andra i gruppen vad de tror att dekänner. Hur många saker går att känna igen med en annan kroppsdel? Pröva medfoten eller din kind. Ifall en kamrat håller någon av sakerna mot din kind.
 • Hur gör de människor som har försvagatsynsinne? Använder punktskrift. Eleverna får känna på medicinpaket.
 • Andra uppgiften: eleverna får gissavilket ljud jag gör under de tiden de blundar. (Jag knackar på ett fönster,knycklar ihop ett papper, spelar på en gitarr och tappar ett par nycklar igolvet). Efter varje ljud får eleverna skriva ned svaret individuellt på ettpapper.

Avslutning:vi återkopplar till målen för lektionen.

Lektion 2 sinnena

Genomgång avvåra fem sinnesorgan genom en PowerPoint.

 • Eleverna får lära sig ämnesspecifikabegrepp som ljudvågor, örats olika delar och mer djupgående om hur det går tillnär vi ser.
 • Vi lyssnar sedan på Radioapansljudburkar, där eleverna får arbeta i par – de gissar tillsammans med en kamratvilket ljud de hör och skriver sedan ned svaret på en miniwhiteboards som devisar upp för mig.

kroppens yttre delar och dessfunktion.

Mål för lektionen:  Kunna namnge våra yttre kroppsdelar, kunna placera var påkroppen dessa delar finns.

Kopplingar till läroplanen:Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namnoch funktion. BI 1-3

kunna placeravar på kroppen dessa delar finns.

 • Inledning 5 min: tankekarta omkroppens yttre kroppsdelar som vi kan se.
 • Genomförande 25 min: Visa tomt blad påkroppen, fyll i kroppsdelarna tillsammans – gå igenom vad vi använder de olikakroppsdelarna till.
 • Eleverna får ett likadant papper somde ska fylla i och färglägga.
 • Rita av en elev på ett spännpapper
 • Avslutning 10 min: Eleverna får nusätta ut lappar med våra kroppsdelar som de övat på.

Bedömning:

 • Kunna placera var på kroppen dessadelar finns.
 • Muntligt namnge våra yttrekroppsdelar.

Hjärta och blod

Mål för lektionen: Kunna namnge hjärtats delar och dessfunktion.

Kopplingar till läroplan: Kropp och hälsa, Människans kroppsdelar, deras namnoch funktion. BI 1-3

 • Inledning: film, Maskinen kroppen –blod, 13 min.
 • Genomförande 30 min: Jag tar medmjölkpaket, hink, karamellfärg för att konkret visa hur mycket blod som ryms ikroppen. Eleverna får testa att bära hinken för att känna tyngden. Elevernadokumenterar sedan i sina NO-böcker, med bild och text.
 • Vi fyller i en gemensam lucktext somhandlar om blodomloppet och hjärtats delar.
 • Eleverna får klippa ut ett hjärta, fyllai hjärtats delar och färglägga.
 • Avslutning: Återkoppling i form avexit tickets där eleverna får namnge hjärtats delar.

Reflektion:Jag uppmärksammade att vänster och höger inte var helt självklart för ettflertal elever och därmed hade de behövt ett större stöd av mig innan dearbetade med momentet där de skulle namnge höger och vänster del i hjärtat.

Bedömning:

 • Genom redovisning i text och muntligt,se om du känner till hjärtats delar och vilken uppgift de har.

Lungor

Mål för lektionen: Känna till hur våra lungor fungerar. 

Kopplingar till läroplan: Kropp och hälsa, Människans kroppsdelar, deras namnoch funktion. BI 1-3

 • Inledning 10 min: Jag visar enegenmålad bild som föreställer lungorna. jag frågar eleverna vad det kan tänkasvara. När de fått gissa visar jag med hjälp av ett sugrör och plastpåse hurlungorna fungerar. Vi pratar om ämnesspecifika ord som luftstrupe, syre,koldioxid och hur det går till när vi andas.
 • Genomförande 30 min: Vi tittar på enfilm om lungorna. UR skola – din kropp, hjärtat och lungorna.
 • Vi skriver en gemensam faktatext omlungorna i NO boken och ritar en bild till.
 • Bedömning: Genomredovisning i text och muntligt berättande, hur lungorna fungerar och vad derasuppgift är.

Muskler

Mål för lektionen: Känna till våra tre muskeltyper

Kopplingar tillläroplanen: Kropp och hälsa, Människanskroppsdelar, deras namn och funktion. BI 1-3

 • Inledning: film Maskinen kroppen – muskler, 13 min.
 • Vi testar våra egna muskler, hur fungerar de egentligen? vi skriver en faktatext om musklerna och färglägger bilder på musklerna i vilande och spänt läge 🙂
 • Avslut 15 min: Programmera en kompis.

Bedömning: Genom redovisning i text och muntligt berättande.

Skelett och leder

Mål för lektionen: Kunna namnge kroppens största och minsta ben och vart vi kan hitta dem i kroppen.

Kopplingar till läroplanen: Kropp och hälsa, Människans kroppsdelar, deras namnoch funktion. BI 1-3

 • Inledning: film Maskinen kroppen –skelettet, 13 min.
 • Muntlig diskussion i form av EPA omfilmen.
 • Visar bild på största och minsta beneti kroppen. Vart sitter dom?
 • Eleverna får arbeta individuellt medatt svara på frågor, jag har gjort ett arbetsblad.
 • Avslutning: Vi återkopplar tillbakatill målet för lektionen. Vad har vi lärt oss idag? nästa lektioner kommer attkopplas ihop med arbetsmomentet genom en bilduppgift.

Skelett

Mål för lektionen: Kunna skapa ett eget skelett.

Kopplingar till läroplanen: Kropp och hälsa, Människans kroppsdelar, deras namnoch funktion. BI 1-3

Bild:

Teckning,måleri, modellering och konstruktion

Materiel:

 • svart papper
 • skollim
 • vitt papper till huvudet
 • penna
 • ca 27 tops

Eftersombenen har såpass olika storlekar rekommenderar jag att ha tre olika storlekarpå topsen. Hela, halva och bara ändarna.

Jag börjademed korta instruktionsbilderna för att underlätta förståelsen för eleverna. Defick följa arbetsgången i de olika stegen, hur de skulle börja och hur detfärdiga resultatet blev. För att eleverna skulle få fler idéer valde jag attvisa flera olika typer av skelett de kunde skapa. Jag hade även med mig enfärdig bild av ett skelett jag skapat. Eleverna kom igång snabbt och det blevväldigt fina skelett! Jag tror att resultatet blev så pass bra för att de ficken tydlig genomgång och flera olika idéer för hur de kunde skapa sina bilder.Hade jag bara visat en bild, tror jag att utfallet blivit annorlunda. Elevernavar väldigt kreativa i sitt skapande!

Bedömning: några olika tekniker, verktyg ochmaterial på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olikauttryck.

Hud

Mål för lektionen: Kunna namnge hudens tre lager.

Kopplingar tillläroplanen: Kropp och hälsa, Människanskroppsdelar, deras namn och funktion. BI 1-3

Bild: Teckning, måleri, modellering och konstruktion

 • Inledning: film UR skola, huden
 • Genomförande: vi samtalar om filmens innehållgenom EPA, jag visar sedan en bild som jag målat på huden. Eleverna fårbeskriva vad de ser, vi samtalar om huden och jag läser fakta om hudens olikalager. Vi skriver en gemensam faktatext och eleverna får sedan måla en bildtill texten.
 • Avslutning: Skriver tre meningar om huden ochdess funktion.

Nästkommande lektioner handlar också om huden, då elevernafår hitta på egna sagor som de sedan ska gestalta i form av tumsagor. De ska fåanvända sin hud när de målar!

Första lektionen på förmiddagen inleds med berättaransiktet.Jag modellerar en berättelse som handlar om två figurer/huvudpersoner som är påkalas. Jag berättar vilka andra som är med, vilken miljö de befinner sig i ochproblem/händelser som sker under kalaset. Efteråt visar jag en bild på entumsaga som jag gjort utifrån min berättelse.

Eleverna får sedan hitta på egna valfria berättelser utifrånberättaransiktet-strukturen. De skriver stödord i varje ruta. 

Under eftermiddagen fick de skapa bilder/tumsagor som hörihop med berättelsen de skapat på förmiddagen.

Sista lektionen om huden handlar om att skriva klart sinberättelse med hela meningar utifrån sitt berättaransikte.

Sammanfattning: Jag har trivts så otroligt bra med både min handledare och klass, vi har haft många lärorika diskussioner – där både jag och eleverna fått utbyte av varandra! Det har varit ett tacksamt och roligt tema där jag kunnat blanda praktiska moment med faktakunskaper. Det svåraste har varit att välja moment och att anpassa tidsåtgången, det finns många roliga moment att göra – men tiden finns inte alltid. Det jag tar med mig är att använda mig av än mer dokumentation i form av bilder, eftersom jag lämnade ifrån mig telefonen i början av dagen har jag varit lite dålig på att komma ihåg att dokumentera tankekartor från tavlan eller elevernas prestationer under lektionstid. Att arbeta ämnesövergripande är väldigt roligt! som avslutning på min praktikperiod bjöd jag eleverna på glass och vi utvärderade temaarbetet med hjälp av classroomscreen/smileys, där fick jag se vad eleverna tyckt om arbetet 🙂

Lektionsplanering – religion

Lektionsplanering ”Adjö, herr Muffin”

Årskurs och tidsram

Årskurs 3 och två lektioner på 40 minuter vardera.

Syfte

Syftet med undervisningen är att prata om existentiella frågor med fokus på döden – exempelvis, vad eleverna tror händer efter döden. Att vara tacksam för det man har i livet och fokusera på det, snarare än att fokusera på det man inte har.

Ett samtal kring tacksamhet kan kopplas ihop med ett större sammanhang och då prata kring livsåskådning triangel som innehåller: världsbild, grundhållning och etik/moral som Löfstedt tar upp i sin föreläsning. Vi kan då ta upp begrepp som pessimism eller optimism, och hur eleverna förhåller sig till dessa begrepp och grundhållning.

Vi har valt att fokusera på detta tema då forskning visat att barn utvecklas kognitivt i 8–9 års ålder och många existentiella frågor börjar dyka upp. (Löfstedt, 2011, s.53) Vi vill också belysa utifrån PowerPointen, att dessa livsfrågor inte bara kopplas ihop med religion, utan att alla människor har frågor kring livet och existentiella frågor.

Innehåll och kunskapskrav

Ur kursplanen, Lgr 11

 • Reflektera över livsfrågor och sin egna och andras identitet
 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Centralt innehåll årskurs 1–3 – Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställhet och relationer

Varför?

Vi motiverar våra val utifrån religion ämnets centrala innehåll årskurs 1–3, där ett lärandemål syftar till att eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor. I kursplanen för 4–6 kan man läsa att populärkultur är bra att lyfta in i undervisningen när man som lärare arbetar med existentiella frågor –  därför har vi valt att utgå från en skönlitterär bok som heter Adjö, herr muffin som behandlar ämnet döden och det liv han levt (Löfstedt, 2011, s.60).

Vi tänker att vi undervisar en elevgrupp som går i åk 2–3 då existentiella frågor kan ta en större plats i elevernas tankar, samt att eleverna kan bära på mycket tankar men kanske inte får utlopp för att prata om dem. Vi tycker att det är ett viktigt ämne eftersom vi alla är en del av livets gång, det vi med säkerhet vet är att vi föds och att vi kommer att dö. Med tanke på att ämnet kan vara tungt att prata om kan det vara skönt att utgå från en bok som avdramatiserar ämnet och ger en mer naturlig ingång till diskussion. I religionsdidaktik skriver författaren att barn ofta är intresserade av existentiella frågor och därmed utgår vi från elevernas nyfikenhet. Om barn inte får samtala kring existentiella frågor, kan det finnas risk för att de upplever saker som hemskare än vad de i verkligheten är.

Hur
Undervisningen kommer att innehålla olika delmoment samt ett multimodalt lärande, där läraren kommer att börja med att ha högläsning (eller visa en film på 12 minuter som finns på UR skola). Samtidigt som vi läser boken kommer vi visa bilderna i boken på en dokumentkamera så att alla hänger med – inkluderande för de elever som är språksvaga. Vi som lärare vill att eleverna ska vara drivande i diskussionerna, utan att våra tankar ska ta för mycket plats i likhet med Visuris tankar i artikeln religionskunskap i den mångkulturella skolan (2005, s.7).

Fallgropar kan exempelvis vara att vi inte ställer tillräckligt bra formulerade frågorna, frågor som är av en sluten karaktär där eleverna lätt kan svara ja eller nej. Syftet med frågorna är att de ska kunna resoneras kring och vara av en mer öppen karaktär. Eftersom döden kan vara ett känsligt ämne för de som kanske har en anhörig som gått bort, kan det uppkomma mycket känslor som vi som lärare behöver ha med i åtanke. En del elever kanske inte vill prata så djupt om ämnet då de kan bli stressade eller börja må dåligt, vi lärare behöver vara lyhörda för detta.

 

Arbetssätt och examination

 1. Beskriv dagens lektion
 2. Läsa/titta på Adjö, herr Muffin – under tiden gör vi pauser och ställer frågor till eleverna för att eventuellt förklara svåra begrepp eller ställa öppna frågor
 3. EPA – fundera enskilt, par och sedan alla om bokens innehåll. Vad är det som händer i boken?
 4. Gemensam tankekarta på tavlan om boken (eleverna gör samtidigt en egen kopia)
 5. Skriv ett brev till någon av karaktärerna i boken och rita en bild

Eleverna bedöms utifrån brevet och diskussioner huruvida eleverna reflekterar kring livsfrågor, identitet och moraliska frågeställningar.

Referenser

Hallgren, Roland. (2005). Religion och livsfrågor.

Löfstedt, Malin, red. (2011) Religionsdidaktik – mångfald, etik och livsfrågor. Studentlitteratur: Lund.

Löfstedt, Malin. Föreläsning – Kursplan, livsåskådningar och livsfrågor. 26 november 2018.

Nilsson, U. & Tidholm, A. (2003). Adjö, herr Muffin. Enskede: TPB.

 

 

 

Naturrutan – inlägg 6

Idag 7december är det inte lika frostigt ute som sist jag besökte rutorna! Det är dimmigt och blött i marken. 

Som man kan se från första inlägget till detta sista inlägg, så har det hänt en hel del! Från grönskande grönt och blommigt – till en mer brungrön ruta, där växterna börjat förmultna. Dock har det varit ovanligt varmt ute för årstiden, så vissa av växterna har bevarat blomning och färg länge!

Detta projekt har varit ett lärorikt och roligt moment! Dessutom är det toppen att få ta del av projekt som ligger väl förankrade i styrdokumenten (Lgr11). Jag tror att eleverna kommer att uppskatta att få följa en naturruta för att ta del av förändringar som sker över årstider i naturen. Förståelsen blir större då de praktiskt får ta del av alla sinnesintryck och göra sin egna reflektion. Jag blev positivt överraskad över hur mycket som egentligen går att analysera i en ruta, hur alla olika arter påverkar varandra och hur stor betydelse platsen/läget har för det som lever i rutan. En svårighet som undervisande lärare kan vara om skolan ligger placerad i innerstaden, där naturen inte ligger ”kring” hörnet. Risken blir då att gångerna mellan besöken dröjer för länge, för det absolut bästa är om man exempelvis kan följa utvecklingen direkt efter sommarlovet och sedan under höst/vårtermin.

En uppgift som jag skulle kunna göra med mina framtida elever:

 • Låta eleverna dokumentera sina egna naturrutor i form av bilder (alt ha en gemensam att gå till)
 • Artbestämma växter, här gäller det att välja rutor som inte har alltför svåra växter som påminner om varandra för mycket. Eleverna kan få jämföra och se likheter/skillnader mellan de olika växterna och lära sig ämnesspecifika begrepp.
 • Näringskedja, näringsväv, ekosystem samt olika livscykler.
 • Ett bra ämne där man kan arbeta ämnesövergripande, där jag som lärare kan styra undervisningen i olika riktningar. En tanke är att prata om hållbarhet – vad händer när vi människor slänger skräp i naturen? Hur påverkas vår planet av skövling av skog osv.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

I årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Referenslista

Lgr11 (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.

Nationalencyklopedin Uppslagsverket. Näringspyramid, ekosystem och näringsväv. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hav/havens-biologi/n%C3%A4ringspyramid-ekosystem-och-n%C3%A4ringsv%C3%A4v [2018-12-09]

Nordenstam, J., Larsson, U., Hansson, A. & Tönnby, I. (19??-). Digiflora.se [Elektronisk resurs]. [Utgivningsort okänd]: Digiflora.se.

 

och ett rådjur (konsument) som besökt en utav mina rutor.. lämnat rådjurs spill. 

Dagens väder: 3+ grader och sista besöket i mina naturrutor, det är grått – grått – grått och dimmigt. 

Naturrutan – inlägg 5

De producenter som jag kan finna i mina naturrutor är de gröna växterna (Uppländsk vallört, rödplister, vårfingerört, smultronbladen m.fl.) som producerar fotosyntes med hjälp av solljusets energi. Växterna klarar sig relativt bra själva, då de skapar sin egna energi. Konsumenterna är de djur som använder energin från växterna till näring exempelvis, eller att vi (människor) plockar blommor och växter för medicinskt bruk. Konsumenter runtomkring mina naturrutor är djur som räv, fåglar, harar och rådjur. I ruta 2 hittade jag spår av en konsument, en hare som lämnat avföring efter sig. Nedbrytarna i naturen räknas som bakterier eller svampar, små organismer som spjälkar sönder bladen. I ruta 2 kunde jag i början av projektet se små svampar växa bland mossan, tyvärr fick jag inte till någon bra bild på detta. När organismerna och svamparna brutit ned bladen, blir jorden mer näringsrik igen och rötterna får ny kraft att växa upp till nya växter med blommor och blad!

Näringskedjan är en sorts relation av de konsumenter och producenter som finns i naturen och som äts och sprids vidare. Spridningen och omvandlingen sker genom att en organism äter en annan och äts av en tredje i näringskedjan. Den organism som inte äts upp av någon och då blir sist i näringskedjan, denne står högst upp i näringskedjan. Flera näringskedjor bildar tillsammans en näringsväv. I en näringsväv kan man se vem som äter vem i ett ekosystem. Näringsväven kan se olika ut, beroende på vilka näringskedjor som ingår. Mina rutor ligger intill en vägkant och gränsar till en äng, men dessa rutor har andra näringskedjor/näringsvävar än exempelvis en ruta i en stor skog.

Exempelvis skulle en näringskedja kunna se ut såhär: Ett rödplister (producent) äts upp av en hare som är (konsument) haren äts sedan upp av ett lodjur (toppkonsument) sedan dör lodjuret och bryts ned av maskar eller andra organismer. Jorden blir full med nya näringsämnen och nya rödplister och andra växter tar form.

Eftersom en av mina rutor hade svamp bland mossan, går det att dra en slutsats om att både rådjur, ekorrar och harar kommer till denna plats för att äta. Detta är ett exempel på herbivori, vilket är en biotisk faktor. Eftersom alla dessa djur vill åt samma föda, blir det också en fråga om konkurrens. I mitt fall kan jag se att haren fått smaka på vissa svampar och växter i ruta 2!

Mutualism ser jag inget spår av just nu i rutorna, men kan tänka mig att det sker när pollen skall överföras via blommorna under blomningsperioder.

Nedan kan vi se att en hare (konsument) varit i farten och lämnat spår efter sig på mossan, ruta 2.

 

En människa (konsument) har varit i farten och lämnat ett ovälkommet tuggumipaket, det fick jag ta med till sopkorgen.

Naturrutan – inlägg 4

Marken är lätt frusen och det är nollgradigt i luften. Det är mindre frost än det var på mitt besök tidigare – och ljust ute, så jag har lättare att se färgerna på växterna. I helhet är både ruta 1 och 2 fortfarande gröna fast det är i början av december. Marken är fortfarande fuktig då det inte varit minusgrader konstant. Löven som ligger på marken har blivit mörkbruna och en del av växterna börjar förmultna.. men i övrigt förvånar det mig lite att flera av bladen fortfarande är såpass gröna!

Helbild på ruta 1.

 

Renfanan som blommade vackert gult, har nu helt vissnat och blivit mer brun.

Den uppländska vallörten är fortfarande grön och stor i utformningen, flera andra av bladen/växterna som jag såg i rutan har vissnat ihop och blivit mer torkade och bruna.

Nedan – hel bild av ruta 2.

Vårfingerörtens blad står sig fortfarande fint, troligen av fukten i marken.

Vårfingerörjtens fina gula blommor har nu helt vissnat, syns knappt att de en gång varit gula.

Smultronbladen är fortfarande gröna men skiftar mer i gul/grönt nu.

Naturrutan – inlägg 3

Nu är det kyligare i luften och mörkret lägger sig snabbt, -3 grader. Bilderna blev tagna med blixt så man ska se något 🙂 Den senaste veckan har det varit kalla nätter (-grader) och dagarna har varierat från 0-8 grader.

Ruta 1, helbild.

Trots att frosten smugit sig på, så är växterna fortfarande gröna men blommorna har vissnat.

Helbild på ruta 2.

Naturrutan – inlägg 2

Mitt andra besök av mina naturrutor resulterade i foton på de arter som växer fritt i mina rutor. Jag har artbestämt och skrivit en del fakta kring arterna under respektive bild. Väderförhållanden sen mitt första besök har inte ändrat sig så mycket, det är varmt i luften ca 15grader och sol. Den kallaste temperaturen har varit 4grader nattetid. Fast det är början av oktober har det inte varit minusgrader nattetid den senaste veckan. Detta kan vara anledningen till att jag fortfarande kan hitta växter som blommar och som blommat om igen!

Nedan ser ni ruta 1 och de 5 växter som växer i den.

Ovan är en bild på växtarten Gråbo, i ruta 1 förekom denna växt frekvent.

Min andra växt som jag valt ut är ett maskrosblad, också vanlig i ruta 1.

ovan är en bild på en renfana, förekom ca 4-5 stycken renfanor i ruta 1.

ovan är en tistel som blommar i vackert lila.

Uppländsk vallört, såg några mindre blad i rutan också, de växte som i en ring.

Nedan ser ni ruta 2 och de 5 arter som växer i den.

Detta kan vara smultronklöver, förekom frekvent i ruta 2. Fin färg!

Vårfingerört, denna växt hade brett ut sig i ruta 2.

Detta är bladet till vårfingerört, fin form.

Rödplister, som jag till en början trodde var en nässla.

Smultronblad.